City Deal Impact Ondernemen: Innovatieve benadering van impactsamenwerking

De City Deal Impact Ondernemen (CDIO) is een initiatief binnen de reeks City Deals, die in het leven zijn geroepen voor het verkennen en verder brengen van actuele maatschappelijke onderwerpen. Deze innovatieve benadering betrekt relevante partners uit diverse sectoren en lagen van de samenleving. City Deals bieden niet alleen de gelegenheid om inzichten te delen en kennis te vergaren, maar bevorderen ook het leggen van nieuwe verbindingen. Kenmerkend voor het CDIO is dat het plaatsvindt buiten de kaders van het bestaande beleid. Hierdoor ontstaat er ruimte voor experimenten, samenwerking en het horen van stemmen die anders moeilijk gehoord zouden worden.

Het netwerk omvat bijna 100 partners en bestaat uit gemeenten (12), provincies (3), departementen (4), zelfstandige bestuursorganen (2), ondernemers (25), kennisinstellingen (8), intermediairs (25), adviesbureaus (7), en financiers (8).

“We versterken niet alleen blijvend het ecosysteem voor impact ondernemen, maar onze samenleving als geheel!”

Verkenning van integratie van maatschappelijke waarde in besluitvorming

In het verkennen van wegen om Impact Ondernemen een stap verder te brengen identificeert CDIO de zoektocht van ondernemingen. Hoewel steeds meer ondernemingen hun maatschappelijke bijdrage belangrijker vinden dan winstmaximalisatie – en daarmee een belangrijke rol kunnen spelen op weg naar een inclusievere, duurzamere en circulaire samenleving – lopen zij in de praktijk tegen allerlei belemmeringen aan; zo is er in aanbestedingstrajecten vaak nog geen ruimte om deze ondernemingswijze op waarde te schatten en worstelen financiers met de manier waarop ze de maatschappelijke impact moeten financieren. Maar ook voor ondernemingen zelf is er nog veel uit te zoeken: hoe maak je bijvoorbeeld helder, op breed geaccepteerde wijze, waaruit je maatschappelijke bijdrage bestaat?

De aanpak van CDIO in deze vraagstukken

De eerste fase (van 2021 tot 2023) heeft vooral in het teken gestaan van netwerkopbouw, experimenteren en verkennen door middel van concrete activiteiten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de werkgroep Impactvol Inkopen: Vanuit deze werkgroep is een rapport over de mogelijkheid van impactvol aanbesteden uitgewerkt. Momenteel krijgen gemeenten een uitnodiging tot deelname aan een pilot om impactvol inkopen in de praktijk te brengen. Ook streeft het netwerksamenwerkingen na op regionaal niveau. Ze werken aan regionale koepelvorming en versterking van netwerken van impact ondernemers: de koepel faciliteert onderlinge uitwisseling en zorgt voor sterkere regionale verbindingen tussen overheden en ondernemers.

In fase 2 (van 2024 tot 2026) zal de CDIO zich richten op het verder concretiseren, opschalen en versnellen. De partners hebben een aantal thema’s in kaart gebracht om in de volgende fase doorbraak op te forceren.

Allereerst streven ze ernaar impact ondernemen zichtbaarder te maken, waardoor de maatschappelijke waarde van ondernemingen beter wordt begrepen en erkend. Daarnaast focussen ze op impactfinanciering, met nadruk op place-based impact investing. Hierbij worden lokale samenwerkingen tussen fondsen, overheden en andere stakeholders gestimuleerd om doelgericht ter plekke impact te genereren. Verder richten de partners zich op het versterken en verbinden van regionale impactnetwerken met reguliere mkb-netwerken, waardoor een breder scala aan ondernemingen betrokken wordt bij impactvolle initiatieven. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de infrastructuur, waardoor het bredere mkb effectiever impactvol kan ondernemen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan impactvol inkopen, het opnemen van impact ondernemen in onderwijscurricula, en het faciliteren van structurele dialogen tussen departementen, gemeenten en ondernemers. Bovendien worden deze thema’s niet enkel nationaal aangepakt; de CDIO legt ook internationale verbindingen om het gedachtegoed van impact ondernemen te verspreiden en te versterken.

Een blik op de toekomst van CDIO

In de afgelopen jaren heeft deze City Deal aanzienlijke stappen gezet om impact ondernemen zichtbaar te maken en te normaliseren. De grote ambitie: In 2026 is impact ondernemen niet meer “nieuw” maar normaal en onderdeel van de status quo van ondernemen.

Op vrijdag 15 december organiseerde de Impact Economy Foundation de Nationale Conferentie Brede Welvaart. Wil je op de hoogte blijven over de Nationale Conferentie Brede Welvaart? Stuur een e-mail naar info@impacteconomyfoundation.org 

Scroll to Top