Babs Dijkshoorn: “We willen onderdeel zijn van de oplossing.”

Op 15 december houdt Impact Economy Foundation (IEF) de Nationale Conferentie Brede Welvaart. Ter voorbereiding spraken we met enkele koplopers in de transitie naar de Impact Economie, waaronder Babs Dijkshoorn, Director Sustainability bij Achmea. Als verzekeraar met 10 miljoen klanten ervaart Achmea de maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, toenemende vergrijzing en krapte op de arbeids- en woonmarkt elke dag. Babs: “Klimaatverandering is een ontwikkeling die zich steeds duidelijker manifesteert en ons als verzekeraar raakt aan beide zijden van de balans. Daarom is het belangrijk dat we inzetten op het mitigeren van klimaatverandering én adaptieve maatregelen nemen. Denk hierbij aan preventie, maar ook aan andere manieren van bouwen en landinrichting.”

"Om te komen tot een meer duurzame samenleving moeten we op andere waarden sturen. Dat begint met het nemen van verantwoordelijkheid, zowel door de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, maar zeker ook door samen te werken"

Hoe vertaalt brede welvaart zich in de bedrijfsvoering van Achmea?

“Sturen op brede welvaart sluit goed aan bij onze visie Duurzaam Samen Leven. Ons ideaalbeeld is een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, op een manier die langdurig kan voortbestaan. We willen bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen & werken, mobiliteit, gezondheid en inkomen.

Dit doen we in onze verschillende rollen, namelijk als werkgever, schade- en zorgverzekeraar, financier en belegger. We denken mee over oplossingen voor de uitdagingen op bijvoorbeeld de woningmarkt. Wanneer we meer betaalbare en levensloopbestendige woningen (om)bouwen, zijn mensen bereid om te verhuizen. Hierdoor creëren we ruimte op de woningmarkt en ontlasten we de zorg. Wij voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om iedereen een fijne plek te bieden om gezond en gelukkig oud te worden.”

Hoe uit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid zich in jullie beleggingen?

“Wij beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier met respect voor de wereld om ons heen en voor de toekomstige generaties. Dat doen wij onder meer door het integreren van ESG-criteria in ons totale beleggingsproces. Wij geloven dat we zo op lange termijn meer waarde creëren voor onze klanten en de samenleving.”

Wat is hierin jullie uitgangspunt?

“Een belangrijk uitgangspunt bij impactvol beleggen is dat we verandering in de reële economie willen realiseren, dus ook buiten de financiële sector. Dit doen we door de dialoog aan te gaan met de bedrijven waarin we beleggen. Kernthema’s hierbij zijn klimaat, natuur & milieu, mensenrechten, arbeidsnormen en gezondheid. In aanvulling hierop stemmen we tijdens aandeelhoudersvergaderingen en steunen we ESG resoluties.

Door de toegenomen urgentie op het thema klimaat, hebben we recent tien nieuwe CO₂-intensieve bedrijven geselecteerd waarmee wij via onze vermogensbeheerder Achmea Investment Management engagement voeren. Ook werken we samen met andere institutionele beleggers, zoals de Dutch Climate Coalition en Climate Action 100+. Voor andere thema’s zijn we aangesloten bij (inter)nationale initiatieven, zoals het Partnership Living Wage Financials en de Access to Nutrition Foundation om bij te dragen aan positieve verandering.”

Jullie nemen duurzaamheid mee in jullie beleggingsproces. Hoe realiseren jullie impact in de uitvoering?

“We beleggen in ‘oplossingen’ om impact te stimuleren. We investeren bijvoorbeeld in groene obligaties om de energietransities te faciliteren. Overheden en bedrijven die deze obligaties uitgeven, financieren hiermee duurzame projecten gericht op hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer of duurzaam afvalbeheer. In de eerste helft van dit jaar belegden we hierin voor bijna €1,9 miljard.

Daarnaast beleggen we ook in fondsen die investeren in de energietransitie. Via het Climate Infrastructure Fonds van Achmea Investment Management investeren we €55 miljoen in twee nieuwe windparken. Verder belegt Achmea ruim €80 miljoen in het Achmea Dutch Health Care Property Fund. Dit fonds investeert in duurzaam vastgoed voor zorgaanbieders en bewoners, gericht op sociale inclusie en een gezonde woon- en werkomgeving.

Betekent impactvol beleggen dat er minder financieel rendement wordt gemaakt? 

“Financieel rendement hoeft niet altijd ten koste te gaan van maatschappelijk rendement. Bovendien creëer je met impactvol beleggen meerdere vormen van waarde. Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze vastgoedbeleggingen. Namens onze klanten exploiteren we zorgvastgoed, waardoor we bijdragen aan langer zelfstandig thuis wonen.”

“Met beleggen in zorgvastgoed gaan financieel en maatschappelijk rendement bij uitstek samen.”

Wat doen jullie naast beleggen om maatschappelijke impact te maken?

“Naast impactvol beleggen zetten we ons actief in om verzekeren duurzamer te maken. Een belangrijk element in onze duurzaamheidsstrategie is preventie. Schade voorkomen is duurzamer dan schade herstellen. Wanneer er toch schade is, dan herstellen we die zoveel mogelijk op een duurzame manier. Bijvoorbeeld het repareren van apparatuur in plaats van een standaardvergoeding voor nieuwe. Verder is verzekerbaarheid een belangrijk onderwerp. Dit geldt zowel voor het verzekerbaar houden van ‘minder duurzame’ zaken, als voor het bieden van dekking voor nieuwe risico’s gerelateerd aan bijvoorbeeld houtbouw en thuisbatterijen.”

Hoe zetten jullie in op preventie?

“Dat verschilt per bedrijfsonderdeel en merk. Zilveren Kruis brengt gezondheid dichterbij voor iedereen, bijvoorbeeld door beweging te stimuleren met de app Actify. Voorkomen is beter dan genezen. Interpolis vestigt de aandacht op de risico’s van telefoongebruik in het verkeer met hun campagne ‘Mis Niks’, met als doel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Daarnaast biedt Centraal Beheer prachtige diensten om klanten te helpen hun huis of appartement te verduurzamen.”

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan bij het balanceren van sociale, menselijke en financiële waarden?

“We staan soms voor het dilemma dat we de duurzame transitie willen faciliteren en versnellen, maar tegelijk inclusief willen zijn naar onze klanten. Solidariteit is een kernbegrip en we willen niemand uitsluiten, maar hoe brengen we dan bijvoorbeeld toch de uitstoot van de door ons verzekerde auto’s naar beneden? We proberen klanten te stimuleren een duurzame keuze te maken door bijvoorbeeld elektrisch rijden en deelauto’s aan te moedigen.

“Het is nog redelijk nieuw om een verzekeringsportefeuille in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs.”

Wat is ervoor nodig om jullie doelen (sneller) te behalen?

“We kunnen het niet alleen en daarom zoeken we actief naar samenwerkingsverbanden. Binnen de sector werken we samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde standaarden en methodes om de CO₂-voetafdruk van financiële diensten te meten. We voeren collectief engagement met andere beleggers om positieve impact te realiseren. Daarnaast werken we samen met klanten en andere partners. In de kern van deze verschillende initiatieven staat transparantie (data) en engagement centraal. Het is overbodig om te melden dat het helpt als de overheid—nationaal en internationaal – ambitieuze kaders stelt.”

Hoe creëer je een impactgedreven cultuur waarin een focus op impact geen compliance-exercitie is, maar door iedereen wordt gedragen? 

“De intrinsieke motivatie om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken is binnen Achmea erg hoog. Dit komt wellicht voort uit onze coöperatieve achtergrond en door ons werk in de eerdere genoemde maatschappelijke domeinen. Iedereen meekrijgen in de uitvoering is echter een moeilijkere opgave. Dit komt niet door onwil, maar omdat collega’s het soms moeilijk vinden om de vertaling te maken naar hun dagelijks werk. Om hierin te ondersteunen hebben we binnen Achmea het programma Samen Duurzaam opgericht om duurzaamheid breed te verankeren in alles wat we doen.

Daarnaast hebben we waarden opgesteld die het fundament vormen voor ons handelen: Bevlogen, Eigentijds, Ambitieus, Trots en Slagvaardig. Deze waarden geven aan hoe wij als Achmea werken, hoe we met elkaar omgaan, wie we willen zijn en waar we elkaar op aanspreken. Ook helpt het dat we duurzaamheidsdoelstellingen, naast onze financiële doelen, hebben opgenomen in onze jaarplannen en beloningsbeleid.”

Welke rol speelt leiderschap binnen een impactgedreven cultuur? 

“Het verankeren van duurzaamheid in je organisatie vergt authentiek, ambitieus en transparant leiderschap. De leiders binnen Achmea werken met principes waarbij hoge resultaatgerichtheid gecombineerd wordt met hoge mensgerichtheid. We besteden veel aandacht aan het bieden van zinvol werk, autonomie binnen heldere kaders, uitdaging, inspiratie, coaching en rugdekking, en we bevorderen inclusie en de ontwikkeling van individuele talenten. Bij alles wat we doen is onze visie Duurzaam Samen Leven het vertrekpunt.

Hoe kun je de financiële sector meer laten sturen op maatschappelijk rendement i.p.v. alleen financieel rendement? 

“Om te sturen op maatschappelijk rendement moeten we doelen stellen en leren om niet-financiële en duurzame performances beter meetbaar te maken. Er is al langere tijd een brede inzet op duurzame ontwikkeling en verdieping op onderwerpen als mensenrechten, klimaatverandering en biodiversiteit. Deze inzet is echter niet vrijblijvend. We moeten de daadwerkelijke uitkomst en impact leren te waarderen.”

“De inzet op duurzame ontwikkeling niet vrijblijvend. We moeten de daadwerkelijke uitkomst en impact leren te waarderen.”

Wat voor beleid is er nodig om een impacteconomie of brede welvaart te realiseren?

“Als samenleving hebben we te maken met steeds meer onzekerheden, bijvoorbeeld door toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en klimaatverandering. Dit zijn uitdagingen die effect hebben op de kwaliteit van ons leven. Bestaanszekerheid is niet voor niets een thema dat je veel hoorde in de verkiezingscampagnes. Vanuit deze context zien we bij Achmea verschillende punten die het nieuwe kabinet straks écht moet meenemen.

Naast het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van sociale cohesie, gaat een van die punten over een gezonde arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is voor iedereen van belang. We willen dat onze eigen medewerkers zich goed voelen, met plezier werken en zich blijven ontwikkelen. We vinden ook dat iedereen die ergens anders werkt toegang moet hebben tot opleidingen en cursussen die verzuim kunnen voorkomen. Daarom vinden we dat financiële drempels voor werkgevers weggenomen moeten worden zodat zij bewezen, preventieve producten beschikbaar kunnen maken voor hun werknemers. Op deze manier kunnen werkgevers en de overheid samen werken aan een duurzame, gezonde arbeidspopulatie. Die hebben we nodig om ook andere uitdagingen het hoofd te bieden!”

Op vrijdag 15 december organiseert de Impact Economy Foundation de Nationale Conferentie Brede Welvaart. Interesse omdeze bijeenkomst bij te wonen? Stuur een e-mail naar info@impacteconomyfoundation.org

Scroll to Top